IM电竞注册 - im电竞竞猜注册网址

IM电竞注册 - im电竞竞猜注册网址

智能建筑

 

 

小松SMART建设

小松的SMART建设集成支持和解决方案已经为工地的未来奠定了基础. 智能建设涉及GPS的使用, 三维映射, 机控制, 和相关技术, 与先进的ICT(信息通信技术)协同工作,以简化和简化建设任务. 例如, 竣工图可以转换成3D,并与实际工地的3D测绘数据进行比较,从而自动确定工地上必须移动的土方体积, 而不是花费数天的人工现场状况调查.

智能机器控制
映射
全球定位系统(gps)
工地现场
三维数据
支持
培训

今天就开始使用小松SMART建设应用程序!

                                          

                                                                                          SMART建设应用         gp-web       app-web